Ustawy i rozporządzenia dla nauczycieli wychowania fizycznego
Awans zawodowy PDF Drukuj Email

Karta Nauczyciela - Rozdział 3a - tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018r w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133).

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574).

Poprawiony: niedziela, 02 grudnia 2018 18:11
 
Bhp na wychowaniu fizycznym i podczas imprez sportowych PDF Drukuj Email

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011 nr 208 poz. 1241

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne - uchylone (zawierało m.i. zapis:  "grupa pływająca na pływalni krytej nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Poprawiony: poniedziałek, 11 września 2017 19:18
 
Wychowanie fizyczne i sport szkolny PDF Drukuj Email

Treść podstawy programowej wychowania fizycznego - część dotycząca wf (na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (m.in. zmiany w wychowaniu fizycznym dotyczące zwolnień lekarskich i kryteriów oceny)

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół w sprawie zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym zmian w zasadach zwalniania uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania wychowania – Rekomendacje Ministra Zdrowia. Dokument opracowany przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia w sierpniu 2009 r., przekazany Ministrowi Edukacji Narodowej, zawiera zalecenia skierowane do: dyrektora szkoły, nauczyciela wychowania fizycznego i pielęgniarki środowiska nauczania.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Treść podstawy programowej wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacji (na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Informacja w sprawie podziału na grupy na zajęciach wychowania fizycznego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra -na interpelację w sprawie braku zajęć z gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych.

Poprawiony: środa, 19 września 2018 10:38
 
Różne PDF Drukuj Email

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) 

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - tekst ujednolicony na dzień 1.09.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24.08.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (nie traci mocy do końca okresu przejściowego wprowadzającego reformę edukacji) 

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 poz. 811) 

Poprawiony: niedziela, 02 grudnia 2018 18:10
 


PARTNERZY

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma